ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน แสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ ให้ใช้ประมวลกฎหมาย อปท. และร่างประมวลกฎหมาย อปท.
  รายละเอียด :

                ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดรับฟังความคิดเห็นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือประชาชนในการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมาย 2 ฉบับ คือ 1.ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....... เเละ 2. ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .....

                 โดยสามารถเข้าไปให้ความเห็นได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น www.dla.go.th

หัวข้อ "ข้อมูลข่าวสาร" หรือตามลิ้งค์ http://www.dla.go.th/pub/survey256005.jsp

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน