ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองเพื่อต่อต้านการทุจริต
  รายละเอียด :

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำเว็บไซต์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชานในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

URL สำหรับให้ประชาชนเข้าแสดงความคิดเห็น www.nacc.go.th/NACCPPWFC

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน